Przejdź do treści

Promocja zdrowia

SEKCJA OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA: 
  • prowadzi działalność oświatowo - szkoleniową, której celem jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych.
  • inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania choroboZamieniem oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
  • pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia,
  • udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych , chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
  • ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.
  • koordynuje i nadzoruje działania oświatowo – zdrowotne i promujące zdrowie.
  • współpracuje z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
  • kolportaż materiałów oświatowo-zdrowotnych.