Przejdź do treści

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

SEKCJA ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

Do zadań sekcji należy:

  • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
  • Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko ( art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ).
  • Wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 63 ust. 1, pkt. 2, art. 64 ust.1, pkt. 2 i art. 78 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ).
  • Wydawanie opinii odnośnie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 77 ust. 1, pkt. 2 i art. 78 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.
  • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.
  • Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
  • Udzielanie zgody w sprawach określonych w § 87 ust. 3, § 132 ust. 2, § 151 ust. 4, § 152 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm. )
  • Wydawanie innych opinii sanitarnych - w przypadkach, gdy wynika to z przepisów szczególnych