Przejdź do treści

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU: Nadzoruje działalność:

  • zakładów produkcji żywności z wyłączeniem produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
  • zakładów obrotu żywnością (sklepy, kioski spożywcze, targowiska, magazyny hurtowe),
  • zakładów żywienia zbiorowego otwartego (restauracje, bary, puby, mała gastronomia),
  • zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego (stołówki, bufety, bloki żywienia),
  • środków transportu żywności;
  • ponadto Sekcja HŻŻ i PU sprawuje nadzór nad warunkami sanitarnymi w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby do kontaktu z żywnością oraz kosmetyki.
     

 Rejestracja i zatwierdzanie zakładów
   Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej  
    kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  w formie pisemnej składają podmioty które:
1)  produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego
2)  wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjęte urzędową kontrolą
organów Inspekcji Weterynaryjnej
3)  produkują  lub  wprowadzają  do  obrotu  żywność  zawierającą  jednocześnie  środki
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego
4)  działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ,  
    W celu uzyskania zatwierdzenia zakładu i dokonania wpisu do rejestru zakładów podlegających
urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  należy złożyć w terminie co najmniej
14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalność w kancelarii  Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim następujące dokumenty:
-Wypełniony  wniosek  o  zatwierdzenie  zakładu  i    wpis  do  rejestru  zakładów  podlegających
urzędowej  kontroli  organów  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej    (  formularz  druku  znajduje  się  na
stronie internetowej PSSE w Mińsku Mazowieckim )
-Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub  zaświadczenie o wpisie do Ewidencji
Działalności  Gospodarczej  (EDG)  lub  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  gospodarstw  rolnych
(ARMiR),  
-Dokumentację  potwierdzającą  spełnienie  wymagań  sanitarno-higienicznych  w  w/w  zakładzie  (
dokumentacja  dobrej  praktyki  produkcyjnej  –GMP,  dokumentacja  dobrej  praktyki  higienicznej  –
GHP,  elementy  systemu  analizy  zagrożeń  i  krytycznych  punktów  kontrolnych-  HACCP,  projekt
technologiczny    zakładu    zatwierdzony  przez  rzeczoznawcę  ds.  sanitarno-higienicznych  lub  przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego)
-Aktualny wynik  badania wody w zatwierdzanym zakładzie
-Następnie uzgodnić  telefonicznie termin wizytacji w zakładzie.
 
Wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów , które produkują lub wprowadzają do obrotu środki
spożywcze określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia
29.04.2004r w sprawie higieny środków spożywczych  ( Dz.Urz. UE L139 z 30.04.2004., str 1)
 
 Wniosek  o  wpis  zakładu  do  rejestru  zakładów  podlegających  urzędowej    kontroli  organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej  w formie pisemnej wymagany jest w odniesieniu do :
1)  działalności w zakresie dostaw bezpośrednich
2)  urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności 3)  obiektów  lub  urządzeń  ruchomych  lub  tymczasowych,  uprzednio  dopuszczonych  do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością  w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej
4)  gospodarstw agroturystycznych
5)  podmiotów  prowadzących  działalność  w  zakresie  produkcji  win  gronowych  uzyskanych  z
winogron  pochodzących  z  upraw  własnych  w  ilości  mniejszej  niż  100hl  w  ciągu  roku
kalendarzowego    zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  przepisach  o  wyrobie  i  rozlewie
wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
6)  aptek,  punktów  aptecznych  i  hurtowni  farmaceutycznych  określonych  przepisami  prawa
farmaceutycznego
7)  sklepów zielarskich
8)  przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze  produktów
oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologiczne
9)  producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym
10) zakładów  prowadzących  działalność  gospodarczą  w  zakresie  pośrednictwa  w  sprzedaży
żywności „ na odległość” ( sprzedaży wysyłkowej ) , w tym sprzedaży przez internet
11) zakładów  działających  na  rynku  materiałów  i  wyrobów  przeznaczonych  do  kontaktu  z
żywnością , w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem
12) podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcje pierwotną
 
W celu  dokonania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli  
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  należy złożyć w kancelarii  Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim następujące dokumenty:
-Wypełniony  wniosek  o  wpis  do  rejestru  zakładów  podlegających  urzędowej  kontroli  organów
Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej    (  formularz  druku  znajduje  się  na  stronie  internetowej  PSSE  w
Mińsku Mazowieckim )
-Aktualny  odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sadowego  (KRS),  zaświadczenie  o  wpisie  do  Ewidencji
Działalności  Gospodarczej  (EDG)  lub  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  gospodarstw  rolnych
(ARMiR),  
-Dokumentację  potwierdzającą  spełnienie  wymagań  sanitarno-higienicznych  w  w/w  zakładzie  (
dokumentacja dobrej praktyki produkcyjnej –GMP,  
-Aktualny wynik  badania wody w zatwierdzanym zakładzie
- Następnie uzgodnić  telefonicznie termin wizytacji w zakładzie.
 
W  celu  dokonania  zmian  w  rejestrze    zakładów  podlegających  urzędowej  kontroli  organów  
Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej      należy  wypełniony  wniosek    o  dokonanie  zmian  w  rejestrze  
zakładów  podlegających  urzędowej  kontroli  organów  Państwowej  Inspekcji      Sanitarnej    wraz  ze
stosownymi  dokumentami  potwierdzającymi  w/w  zmiany  złożyć    w  kancelarii    Powiatowej  Stacji  
Sanitarno-  Epidemiologicznej  w  Mińsku    Mazowieckim  (  formularz  druku  znajduje  się  na  stronie
internetowej PSSE w Mińsku Mazowieckim ).
 
W  celu  uzyskania  zaświadczenia  potwierdzającego  dokonanie  wpisu  do  rejestru  zakładów
podlegających  urzędowej  kontroli  organów  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej    należy  złożyć  w
kancelarii    Powiatowej  Stacji    Sanitarno-  Epidemiologicznej  w  Mińsku    Mazowieckim  podanie  o
wydanie w/w zaświadczenia ( formularz druku znajduje się na   stronie internetowej PSSE w Mińsku
Mazowieckim ).