Przejdź do treści

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:
prowadzi dzialalność w zakresie:
  • bieżącego nadzoru sanitarnego nad stałymi placówkami nauczania i wychowania oraz nad przebiegiem zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach sezonowych,
  • bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach
  • z uwzględnieniem stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń, właściwego oświetlenia, ogrzania i wentylacji pomieszczeń,
  • warunków procesu nauczania i wychowania z uwzględnieniem planu zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz dostosowania mebli szkolnych do wymagań ergonomii,
  • wydawania opinii sanitarnych na wniosek jednostek prowadzących działalność.
  • podejmowanie działań na podstawie wpływających interwencji w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w placówkach,
  • nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.