Przejdź do treści

Sekcja Higieny Pracy

SEKCJA HIGIENY PRACY: Do zadań sekcji należy:

  • bieżący nadzór nad stanem higieniczno - sanitarnym w zakładach pracy;
  • nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu i stosujące w działalności zawodowej prekursory narkotyków
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących stosowania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz produktami biobójczymi;
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących czynników rakotwórczych i mutagennych w tym dot. usuwania wyrobów zawierających azbest;
  • nadzór nad placówkami zajmującymi się dystrybucją i stosowaniem środków ochrony roślin;
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących czynników biologicznych występujących w środowisku pracy;
  • nadzór nad przestrzeganiem warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności dotyczących zapobiegania powstawaniu chorobom zawodowym;
  • prowadzenie postępowań w sprawach chorób zawodowych ;
  • opiniowanie nowych pomieszczeń w zakładach pracy.