Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim
pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Mińsku Mazowieckim została utworzona   w 1955 roku.

  Obszar działania Stacji obejmuje powiat miński w skład którego wchodzą gminy: Cegłów, Dobre, Dębe Wielkie, Jakubów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki,  Siennica, Stanisławów, Kałuszyn, oraz miasta: Mińsk Mazowiecki, Halinów,
Kałuszyn, Mrozy i Sulejówek.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest mgr Dorota Ziuzia - Lipiec  Specjalista Epidemiolog

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mińsku Mazowieckim przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00-15:00
telefon: (25) 758-22-32
minsk@psse.waw.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Administratorem danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim z siedzibą: Pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (Powiatowy Inspektor Sanitarny).

Dane kontaktowe:  tel. 25 758 22 32, e-mail: minsk@psse.waw.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod.minsk@psse.waw.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu: ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)
2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
(Dz. U. z 2018, poz. 151)
3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)
6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.)
7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
(Dz. U. z 2017, poz. 2134)
8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)
10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
(Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)
12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
(Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
14. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.)
15. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych: (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)
16. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
17. ….

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z art.15 i 16 RODO.
2. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
3. Planowanego okresu przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Zadania i zakres działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej wynikają z treści ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412). Celem działalności Stacji jest ochrona zdrowia mieszkańców powiatu  mińskiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych  i zawodowych.

 

Cel ten jest realizowany poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami:

 ·       higieny środowiska,

 ·       higieny pracy w zakładach pracy,

 ·       higieny procesów nauczania i wychowania,

 ·       zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

 ·       higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia.

Strona główna

Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.

Komunikaty

Nie ma dostępnych aktualności.

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.